Phần mềm tin học dành cho THCS quyển 1 và 2 bao gồm các phần mềm như Geogebra, Mario, Mouse Skills...